MENTIONS LEGALES

Deze site is eigendom van Babilou belgium bvba,

Redactionele verantwoordelijkheid

De publishing director is Mevrouw Kate Lybeer
Telefoon : 02/687 87 21

Hosting en ontwerp website

La conception et l’hébergement du présent site est assurée par Evancia SAS – Babilou

Adresse :
Evanvia SAS
Adresse :
24 rue du Moulin des Bruyères
92 400 Courbevoie

Domeinnaam

GANDI SAS,
Vennootschap met een kapitaal van € 300.000 gevestigd op
63-65 Boulevard Masséna in Parijs (75013) FRANKRIJK,
Ingeschreven met nummer 423 093 459 RCS PARIJS

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Art. 1 : Definities

In het gehele document wordt als volgt bedoeld :
– Gebruiker : Elke persoon die de website babilou.be bezoekt.
– Geregistreerde gebruiker : Elke persoon die ingeschreven staat op de site babilou.be. Een geregistreerde gebruiker is tevens een gebruiker.

Art. 2 : Doel

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden en condities volgens welke babilou.be diensten levert aan gebruikers en geregistreerde gebruikers.

Enig gebruik van de diensten op en inhoud van de website babilou.be dient te geschieden in overeenstemming met deze voorwaarden.

Art. 3 : Accepteren van Algemene Gebruiksvoorwaarden

Om de diensten van babilou.be te kunnen gebruiker dient de gebruiker te beschikken over een eigen internetverbinding.

Babilou streeft ernaar de service 24/7 en 365 dagen per jaar bereikbaar te houden.

Desalniettemin kunnen netwerkgevaren ervoor zorgen dat de Internetdiensten onbereikbaar zijn tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de servers van de host, die van haar partners, of onderhoudswerkzaamheden van de gehele of delen van de website babilou.be.

Zo kan het gebeuren dat één of meerdere diensten of het gehele dienstenpakket onbereikbaar is zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding.

De gebruiker aanvaardt dat de verstrekker van de dienst niet aansprakelijk kunnen worden gesteld in geval van enige materiële en/of immateriële schade, direct en/of indirect voortvloeiend uit het gebruik van de dienst of het onvermogen de dienst te gebruiken.

De gebruiker onderschrijft de risico’s, eigenschappen en beperkingen van het Internet te kennen, evenals het feit dat het Internet een open netwerk is dat niet beheerd kan worden door Babilou, en dat de uitwisseling van gegevens op geen enkele wijze beschermd is tegen misbruik en potentiële hackers. Als bij Babilou of DOUBLE-Y SARL onder de aandacht wordt gebracht dat één van hun databases is gehackt, niettegenstaande de speciale aandacht voor gegevensbescherming, zal de gebruiker via de homepagina op de hoogte worden gesteld maar kan desondanks geen schadevergoeding eisen.

De gebruiker is tevens op de hoogte van de technische beperkingen, reactietijden en de mogelijkheden die het netwerk biedt, en daarmee dat Babilou in geen geval verantwoordelijk kan worden gehouden voor een langzame toegang tot het netwerk.

Anderzijds is de gebruiker verantwoordelijk voor alle gedownloade gegevens. In het bijzonder, doch niet uitsluitend, kunnen de verschillende downloads virussen, Trojaanse paarden, spyware en allerlei andere malware bevatten.

De gebruiker erkent de regels te kennen omtrent goed gebruik van het internet, respect voor personen op het netwerk, evenals de Netiquette en het Internet Handvest, welke in te zien is op Internet.

Art. 4 : Persoonlijke gegevens

Cookies : babilou.be maakt uitsluitend gebruik van cookies om een goede toegankelijkheid van diensten mogelijk te maken.

Deze website maakt gebruik van een cookies-systeem om simpelweg de gebruiksgegevens van de site te verzamelen. Klik hier om uw tracing-voorwaarden te bekijken.

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die door de host server van de website naar de harde schijf van uw computer worden gestuurd op het moment dat u de website in kwestie raadpleegt. De code in dit bestand wordt gebruikt om de PC tijdens een later bezoek te herkennen en de navigatie op de website te versnellen.
Cookies worden gebruikt om uw taalvoorkeur te registreren, zodat de website bij uw volgende bezoek direct in de taal van uw keuze wordt weergegeven. Cookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare gegevens. Het is dan ook niet mogelijk via cookies een persoon te identificeren.
Als u geen cookies wilt toestaan kunt u uw browser configureren deze te weigeren.

Art. 5 : Geregistreerde Gebruiker

Als geregistreerde gebruiker wordt gezien elke gebruiker die via het inschrijfformulier een loginnaam (alias of naam van de gebruiker), wachtwoord en geldig e-mailadres heeft opgegeven of de snelle verbindingsmogelijkheden, zoals Facebook, Twitter, Google of een ander netwerk, hiervoor heeft gebruikt.

Een geregistreerde gebruiker heeft deze algemene gebruiksvoorwaarden in zijn geheel bevestigd.

Toegang tot het account is strikt beperkt tot de ingeschreven persoon. Alle gebruik van het account wordt dan ook beschouwd als zijnde uitgevoerd door de ingeschreven persoon.

babilou.be registreert, conform de LEN-wet, het IP-adres van elke geregistreerde gebruiker voor de duur van ten minste 6 maanden.

Art. 6 : Intellectueel Eigendom

babilou.be respecteert intellectueel eigendom.

De gebruiker erkent dat elk element waarvan de auteur niet gespecificeerd is door een naam van een natuurlijke persoon, werkelijk of met een alias, het unieke eigendom is van Babilou. Om deze reden kunnen deze elementen niet geheel of gedeeltelijk terug gevorderd worden zonder schriftelijk akkoord van mevrouw Kate Lybeer.

De geregistreerde gebruiker geeft geheel kosteloos, zonder enige beperking, en uitdrukkelijk onvoorwaardelijk, de reproductie-, gebruiks- en aanpassingsrechten over van alle elementen die de gebruiker online op babilou.be zet; op alle bekende en onbekende dragers, nu, wereldwijd en voor de duur van de wettelijke copyright-termijn. Deze elementen worden, eenmaal geldig verklaard en ter beschikking van het netwerk gesteld, eigendom van Babilou. Echter, de geregistreerde gebruiker blijft auteur van het element en zijn/haar auteurschap zal duidelijk bij het element vermeld worden.

Iedereen die een element op babilou.be zet wordt geacht eigenaar van het element te zijn en te beschikken over alle nodige rechten en autorisaties voor dit element (persoons- en beeldrechten, rechten van de architecturale elementen…). Zo is in geval van bewezen fraude of in geval van een geschil de verantwoordelijkheid voor de gebruiker en kan Babilou in geen geval verantwoordelijk gehouden worden, hetzij alleen of gezamenlijk.

Art. 7 : Verordening gebruik van diensten

babilou.be biedt zelf of via haar partners gratis of betaalde diensten.

Art. 8 : Schadeloosstelling

De gebruiker gaat ermee akkoord te garanderen noch Babilou, noch haar partners of directeuren schadeloos te stellen voor enige schade, klachten en verzoeken van derden al gevolg van het tonen, overdragen, verzenden en downloaden van inhoud door de gebruiker of enige persoon die toegang heeft tot het account van geregistreerde gebruiker, tot het gebruik van de dienst of tot de rechten van anderen of de openbare orde. Deze garantie omvat gerechtelijke kosten en de verschillende schadeloosstellingen van slachtoffers en rechtverkrijgenden.

Art. 9 : Toepasselijk recht, rechtsmacht

Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. Enig geschil betreffende de uitvoering of interpretatie van deze algemene voorwaarden vallen onder de bevoegdheid van het Hof met rechtsmacht in de vestigingsplaats van Babilou, zelfs in geval van meerdere gedaagden.

Als een van de bepalingen van deze voorwaarden nietig of ongeldig wordt verklaard, zal deze als ongeschreven beschouwd worden maar geenszins de nietigheid van de overige bepalingen tot gevolg hebben.